ACV pleit voor een sociaal en solidair Europa

Europa made in the EU
Europa wint elke dag aan invloed op het dagelijks leven van Europese werknemers. Een sterke syndicale actie op Europees niveau is ook broodnodig. 
Zeker in tijden van crisis. Problemen die veroorzaakt zijn door een losgeslagen financieel systeem hebben nood aan een oplossing op Europees, zelfs mondiaal, niveau. 
De syndicale Europese vakbeweging ontstond in de jaren ’50 en groeide geleidelijk uit tot het huidige Europees Vakverbond. 

Objectieven

Europa wint elke dag aan invloed op het dagelijks leven van Europese werknemers. Een sterke syndicale actie op Europees niveau is ook broodnodig.Zeker in tijden van crisis. Problemen die veroorzaakt zijn door een losgeslagen financieel systeem hebben nood aan een oplossing op Europees, zelfs mondiaal, niveau. 
De syndicale Europese vakbeweging ontstond in de jaren ’50 en groeide geleidelijk uit tot het huidige Europees Vakverbond.

Overleg en netwerken

Het ACV pleit voor een sterke syndicale actie op Europees vlak. Een slagvaardige Europese vakbondsconfederatie is belangrijk. Overleg en netwerken met Europese syndicale partners is voor het ACV dan ook essentieel. Het EVV en zijn Beroepsfederaties (Europese sectorale werking) vormen de hoeksteen van de sociale tegenmacht in de Europese Unie. Ze moeten de belangen van de aangesloten leden en van alle Europese werknemers verdedigen. Het ACV neemt actief deel aan het Europees werk en sociaal overleg in de instanties van het Europees Vakverbond en de paritaire vergaderingen tussen de Europese sociale partners. 

Voor een sociaal Europa

Het verdrag van Maastricht (1992) was een belangrijke stap in de richting van een socialer Europa. Dit verdrag bepaalt dat zowel de Europese werknemersorganisatie EVV als de Europese werkgeversorganisaties (Business Europe en CEEP)  geconsulteerd moeten worden over ieder voorontwerp van Europese wet en initiatieven inzake sociaal beleid. De sociale partners worden dus in het vroegste stadium van de besluitvorming betrokken. De Europese sociale partners hebben ook de bevoegdheid om de materie te regelen middels een Europese collectieve arbeidsovereenkomst. 

Ijveren voor een sociaal pact

Europese richtlijn
Een andere grote stap voorwaarts in het Europees syndicalisme is de Europese richtlijn inzake voorlichting en raadpleging van werknemers in transnationale bedrijven. Met deze richtlijn deden de Europese ondernemingsraden hun intrede.

Sociaal pact

Vandaag de dag ijvert het ACV samen met andere lidorganisaties van het EVV voor een sociaal pact voor Europa, om duurzame groei, kwalitatieve tewerkstelling en een grotere sociale rechtvaardigheid  bovenaan de Europese agenda te plaatsen. 

Het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie (EESC)

Het ACV heeft twee mandaten in het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie. Het EESC werd bij de stichting van de EU opgericht naar het model van sommige nationale economische en sociale comités. 
Het geeft advies over ieder ontwerp van richtlijn, aanbeveling of actieprogramma van de EU. 

Onze prioriteiten

Het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP)

Dit partnerschap met de Verenigde Staten holt het Europese welvaartsmodel uit. Het ACV vraagt de onmiddellijke opschorting van de onderhandelingen en een democratisch debat over het onderhandelingsmandaat.

REFIT - Stop de deregulering  van Europa: Rethink Refit

De Commissie gaat er prat op het Europese recht te verlichten, te vereenvoudigen en het minder kostelijk te maken. Maar voor wie?  Voor zwangere werkneemsters die het voorstel van richtlijn over de bescherming van het moederschap ingetrokken zullen zien?  Of voor kapsters en kappers van wie men de gezondheid en veiligheid weigert te beschermen op het werk? Waarom houdt de Commissie geen rekening met de kosten die het ontbreken van een adequate wetgeving inzake gezondheid en veiligheid inhoudt voor de maatschappij?


Fiscaliteit - LuxLeaks toont aan dat er iets mis is in het hart van Europa

De gelekte fiscale gegevens uit Luxemburg brengen niets nieuws aan het licht. De Europese regeringen en de Commissie waren op de hoogte van de listen die de grote ondernemingen gebruikten om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) onthulde het gigantische systeem van geheime fiscale afspraken en de medeplichtigheid van de Luxemburgse regering. Bijgevolg gingen miljarden euro verloren ten koste van de burgers die te maken kregen met minder tewerkstelling, minder loon en minder sociale bescherming.  

Onze deelname

EVV  

Op Europees niveau is het ACV lid van het Europees Vakverbond (EVV). Het EVV werd opgericht in 1973. Het telt vandaag 88 nationale vakbonden verspreid over 37 landen en 10 Europese vakfederaties.

ETUI 

Het Europees Vakbondsinstituut (European Trade Union Institute, ETUI) is het onafhankelijk onderzoeks- en vormingscentrum van het Europees Vakverbond (EVV), dat zelf de vakbondsorganisaties van Europa bijeenbrengt. Het ETUI zet zijn competenties - verworven in het kader van academische, universitaire en expertennetwerken – ten dienste van de belangen van de werknemers op Europees niveau en ter versterking van het sociale luik van de Europese Unie. 

OSE 

Het ACV is ook stichtend lid van het Europees Sociaal Observatorium (OSE). Het OSE is een centrum voor onderzoek, studie en actie op sociaal en tewerkstellingsgebied in Europa. Het OSE analyseert de impact van de Europese beleidsmaatregelen op sociaal vlak op nationaal en Europees niveau. Het formuleert voorstellen, voert onderzoek, ontwikkelt vormings- en ondersteuningstools voor reflectie over de sociale dimensie van de Europese Unie.