Premies en tegemoetkomingen voor werkzoekenden

Opleidingspremies
Als werkloze kun je verschillende opleidingen volgen, onder andere bij VDAB of het Volwassenenonderwijs. Beide hebben een ruim aanbod op het vlak van opleidingen: in verschillende sectoren, kortdurende/langdurige, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties,…. 
Cursussen zijn voor werkzoekenden gratis of je geniet van een verminderd tarief.

Premies VDAB

Het volgen van opleidingen bij VDAB is als werkloze financieel aantrekkelijk:
 • Je betaalt geen inschrijvingsgeld voor de opleiding. Je mag ook het leermateriaal en de werkkledij gratis gebruiken. 
 • Volg je de opleiding op weekdagen gedurende minstens 3 maanden en dit minstens 35 uur per week? In dat geval wordt je werkloosheidsuitkering ‘bevroren’ tijdens de duur van de opleiding. Je uitkering daalt met andere woorden gedurende de periode van de opleiding niet verder naar het forfait. 
 • Tijdens je opleiding wordt de opvang voor je kinderen (tot 12 jaar) terugbetaald. 
 • Je krijgt een vergoeding van 0,15 euro per kilometer ongeacht het vervoermiddel en vanaf de eerste kilometer. Je kan ook een netabonnement/Jobpas gebruiken. Dat is een abonnement van 1 jaar waarmee je gebruik kan maken van zowel trams als bussen van De Lijn. Als je werk vindt gedurende dat jaar blijft het abonnement geldig.
 • Als de afstand tussen je woonplaats en het opleidingscentrum te groot is, kan je een beroep doen op een verblijfsvergoeding. Dit is een tussenkomst voor een overnachting, je middagmaal en avondmaal.
 • Als je personen ten laste hebt en ofwel langer dan 1 jaar uitkeringsgerecht werkloos bent ofwel een leefloon geniet ofwel een invaliditeitsuitkering ontvangt, ontvang je een stimulanspremie van 1 euro (bruto) per opleidingsuur.
 • Op het einde van je opleiding heb je recht op een premie wanneer je ten minste twaalf maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent op het ogenblik dat je met de opleiding begint en een voltijdse opleiding volgt van 6 maanden. De premie kan je aanvragen via het ACV. Opgelet: dit is enkel van toepassing voor het Waalse en Brusselse gewest.
 • Sectorpremie. Bepaalde sectoren geven je een premie of een voordeel in natura als je na je opleiding in die sector aan de slag gaat. Elders op de site vind je een overzicht van de verschillende sectorfondsen.
Let op: Webleercursussen geven géén recht op extra premies of vergoedingen. De cursussen zijn wel gratis.

Premies Volwassenenonderwijs

In een aantal gevallen heb je recht op vrijstelling of een verminderd tarief:
Je hebt recht op een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld in onder meer volgende vier situaties: (er zijn nog andere situaties, maar minder relevant voor ons doelpubliek)
 • Je volgt een door VDAB erkende opleiding. In dat geval heb je naast de vrijstelling van het inschrijvingsgeld ook recht op de tegemoetkomingen die VDAB biedt bij het volgen van een opleiding. De opleidingen die door VDAB worden erkend vind je op de VDAB-website.
 • Als je verplicht ingeschreven bent als werkzoekende en nog geen recht hebt op een inschakelingsvergoeding. In de werkwinkel of via je het e-loket binnen jouw ‘Mijn Loopbaandossier’ bij VDAB  kun je het attest "Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs" verkrijgen, waarop aangeduid staat dat je recht hebt op een volledige vrijstelling. 
 • Een attest van het OCMW dat je recht hebt op een leefloon of inkomen via maatschappelijke dienstverlening of dat je ten laste ervan bent.
 • Een attest van basiseducatie dat je de twee voorafgaande jaren minstens 120 lestijden bij Centrum voor basiseducatie gevolgd.
Je kunt een opleiding aan verminderd (0,30 euro per uur in plaats van 1,50 euro) inschrijvingsgeld volgen, wanneer je: 
 • Uitkeringsgerechtigd werkloos bent of ten laste ervan. Hiervoor moet je bij VDAB het attest "Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs" waarop aangegeven staat dat je een gedeeltelijke vrijstelling hebt. Dit attest haal je op in de werkwinkel van VDAB of kun je opvragen via het e-loket binnen je 'mijn loopbaandossier' bij VDAB.
 • Arbeidsongeschikt bent voor minimum 66% of ten laste ervan bent en hiervan een attest kunt voorleggen (bijvoorbeeld attest ziekenfonds, Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV, Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding: ‘betrokkene is ten minste 66% arbeidsongeschikt’.
 • Recht hebt op een integratietegemoetkoming voor gehandicapten of ten laste ervan bent (attest van het ministerie van Sociale Zaken)
 • Een attest hebt van erkenning als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Je kunt dat attest aanvragen bij de provinciale afdeling van het VAPH in uw provincie.
 • Alle andere cursisten die een opleiding Nederlands tweede taal volgen, betalen 0,60 euro per uur in plaats van 1,50 euro. 

Goed om weten

 • Je blijft je uitkering behouden als je een cursus volgt. Wanneer je per week meer dan 10 uur les volgt vóór 17 uur en niet in het weekend, moet je wel een vrijstelling aanvragen bij de RVA .
 • Zonder vrijstelling moet je nog beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat er van jou verwacht wordt dat je actief op zoek gaat naar een job en dat je moet ingaan op vacatures aangeboden door VDAB. 
 • Ook voor het volwassenenonderwijs bestaat er een maximumfactuur. Vanaf het schooljaar 2015-2016 betaal je als cursist per schooljaar maximum 600 euro inschrijvingsgeld per opleiding in het Secundair Volwassenenonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs of voor de Specifieke Lerarenopleiding. Wanneer je meerdere opleidingen volgt, betaal je per gevolgde opleiding een maximum van 600 euro. De plafonnering per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum. Voor het schooljaar 2014-2015 betaal je maximum 460 euro inschrijvingsgeld per opleiding in het Secundair Volwassenenonderwijs en maximum 575 euro inschrijvingsgeld per opleiding in het Hoger Beroepsonderwijs of voor de Specifieke Lerarenopleiding.
 • Wanneer de opleiding duurder uitvalt, moet je als cursist zelf bewijzen dat je meer betaald hebt. 
 • Indien de opleiding die je volgt, erkend wordt door VDAB in jouw traject naar werk kun je ook van alle voordelen genieten die aan het volgen van een VDAB opleiding verbonden zijn. Zo krijg je ook een tegemoetkoming voor je vervoersonkosten, kinderopvang,… 
 • Wanneer je na het succesvol beëindigen van de opleiding, voor de eerste keer het diploma secundair onderwijs behaalt, heb je recht op een premie ter waarde van het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding betaalde, dit met een maximum van € 460 per opleiding per schooljaar. Meer info op onderwijs.Vlaanderen.be. Je vindt er ook een opsomming van de opleidingen die in aanmerking komen.

Meer info?

Workshops


Volg een workshop die je sterker maakt tijdens je loopbaan. Schrijf je in via je loopbaan.be.