VRC-Nieuwsbrief februari 2019

Decreet Basisbereikbaarheid: Vaag plan zonder basis

Deze maand keurt het Vlaams parlement het nieuwe decreet basisbereikbaarheid definitief goed. De term klinkt hip. Het belooft brede bereikbaarheid. Maar de vlag dekt de lading niet. Het recht op afdwingbaar openbaar vervoer op 750 meter van woningen verdwijnt, terwijl er geen garanties komen op bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen. Het gaat wel over de organisatie van het openbaar vervoer en privatisering. Dat openbaar vervoer (O.V.) moet kostenefficiënter en goedkoper voor de belastingbetaler. Basisbereikbaarheid wil meer bussen en trams op momenten waar er veel vraag naar is. Die grote vraag is er vooral in stadsgewesten en tussen steden en regio’s. Het decreet zet de deur open voor private maatschappijen zoals Flixbus, die ritten tussen Vlaamse steden mogen aanbieden en die de Lijn dus mogen beconcurreren.

Aanpassingen aan opleidingscheques en Vlaamse aanmoedigingspremie opleiding

In uitvoering van het Vormingspact dat de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering sloten (11 juli 2017) paste de Vlaamse Regering de regelgeving rond opleidingscheques aan en lanceert ze een Vlaams Tijdkrediet Opleiding. De belangrijkste wijziging rond opleidingscheques betreft het wegvallen van de préfinanciering van het deel dat de overheid u terugbetaalde na aankoop van de opleidingscheques . Het overheidsdeel (125 euro, de helft van de 250 euro waar u recht op hebt ) wordt rechtstreeks door de overheid aan de opleidingsverstrekker betaald.

Vlaams Tijdkrediet Opleiding

Het Vlaams tijdkrediet opleiding vervangt de aanmoedigingspremie opleiding. Het Vlaams tijdkrediet opleiding blijft, net zoals de vroegere aanmoedigingspremie, een aanvullend bedrag bovenop het federale tijdkrediet opleiding dat je krijgt via de RVA. Je krijgt dit tijdkrediet automatisch als je recht hebt op het federale tijdkrediet opleiding en voor dezelfde duurtijd (3 jaar maximaal). Je kan het Vlaamse tijdkrediet opleiding binnenkort ook aanvragen voor 1/5de onderbreking en de bedragen waarop je vanuit Vlaanderen recht op hebt zijn fors verhoogd.

Werkbaarheidscheques

Het is een publiek geheim dat het met de werkbaarheid van onze Vlaamse jobs niet altijd even goed is gesteld. De cijfers van de laatste werkbaarheidsmonitor uit 2016 wijzen er bovendien op dat het aantal mensen dat een te hoge werkdruk en daardoor een te hoge werkstress ervaart in hun job, de laatste tijd stijgt. Reden genoeg dus voor de sociale partners om niet bij de pakken te blijven zitten en tot een actieplan werkbaar werk te ko-men. Dit gebeurde eind 2017 al. Eind vorig jaar keurde ook de Vlaamse Regering dit actie-plan goed, waardoor een aantal acties nu ook extra financiering krijgen. We gaan in deze bijdrage dieper in op de meest opvallende actie in dit plan, nl. de werkbaarheidscheque.

5000 extra plaatsen voor de sociale economie

Ruim 7 500 mensen staan op een wachtlijst voor een job in de sociale economie. Tegelijk roept de sector om extra mankracht, maar de noodzakelijke overheidssteun ontbreekt om nieuwe aanwervingen te doen. Nochtans is het goedkoper voor de overheid om te investeren in de sociale economie, dan om al die duizenden mensen een werkloosheidsuitkering te betalen.

SERV-Advies: ‘De transitie naar een circulaire economie’

De opwarming van de aarde en de noodzaak van een klimaatneutrale samenleving staat meer dan ooit in de aandacht. Twee derde van de broeikasgasemissies is materiaal gerelateerd (ontginning, productie, transport en afval). Een grotendeels regionale materie waar veel vooruitgang te boeken is, is de verdere uitbouw van initiatieven in de circulaire economie. Transitie naar een circulaire economie hanteert immers een breder perspectief dan het traditionele klimaatbeleid, waar de nadruk ligt op de reductie van de emissie van broeikasgassen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.