VRC-Nieuwsbrief maart 2018

Decreet duaal leren goedgekeurd door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement keurde in de Commissie Onderwijs het decreet duaal leren goed. Deze goedkeuring zal ervoor zorgen dat, na evaluatie van de verschillende proeftuinen die lopen, duaal leren ingebed zal worden in het secundair onderwijs en zal starten vanaf september 2019.

Krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt: cijfers en duiding

De krapte op de arbeidsmarkt was de laatste maand talk of the town. De toegestane ruimte in de columns van kranten en het aantal letters voor de Twitterberichten bleek te krap. Iedereen wou er vlug zijn mening over kwijt. Dit zorgde voor een ongenuanceerd debat. Zeer vlot werden de klassieke toogrecepten bovengehaald: activeer nog harder de werkzoekenden en beperk de uitkeringen in de tijd. “Als werkzoekenden merken dat ze hun rekeningen niet kunnen betalen, zullen ze wel harder hun best doen”.

Nieuw systeem van Wijkwerken van start

Op 1 januari ging het nieuwe systeem van Wijkwerken van start. Het vervangt het PWA-systeem en richt zich op personen die het potentieel hebben om door te stromen naar de sociale economie of de reguliere arbeidsmarkt. De regie ligt in het nieuwe systeem bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden en steden, in samenwerking met de VDAB. In de meeste steden en gemeenten is sinds 1 januari 2018 een organisator van het Wijk-werken aangeduid. In gemeenten zonder organisator, neemt de VDAB de organisatie van het Wijk-werken op.

Uitvoeringskader rond werk en zorg

Eind 2017 werd een uitvoeringskader voor werk en zorg (w²) voorgelegd aan de adviesraden. Via dit kader wordt onder meer een decretaal kader aangereikt voor arbeidsmatige activiteiten (het huidige arbeidszorg) en de activeringstrajecten. De activeringstrajecten kregen tot nu toe vorm kregen via een tenderbeleid (tender activeringszorg TAZ, doorstroomprojecten arbeidszorg DAZ,..). Binnen het werk -en zorg kader wordt een structurele oplossing voor personen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen, die niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten in de reguliere of sociale economie. Zij hebben immers een behoefte hebben aan een combinatie van arbeid en zorg.

Vlaams begroting: een moeilijke evenwichtsoefening

De SERV publiceerde op 17 januari 2018 haar evaluatierapport van de Vlaamse begroting 2018. De kernvraag in dat rapport was of de Vlaamse begroting een goed evenwicht vindt tussen meer investeren, schuldbeheersing en een structureel begrotingsevenwicht. Aan de hand vier vragen analyseerde de SERV of de Vlaamse regering dit evenwicht vond.

Vlaamse regering hervormt kooprecht: SERV vraagt bijsturingen

De Vlaamse regering besliste recent het kooprecht voor de eigen woning te hervormen. Deze hervorming moet budgetneutraal zijn en mag dus geen geld kosten. Zowel de SERV als het ACV hebben echter een aantal belangrijke bedenkingen bij deze hervorming.

Vlaams Actieplan voor meer werkbaar werk

De Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties sloten eind vorig jaar een actieplan werkbaar werk af. Het Vlaams ACV, met Ann Vermorgen als voorzitter van de SERV in 2017, werkte hard om alle sociale partners over de streep te krijgen. En dat lukte. Want nu ligt er een mooi plan voor met maar liefst 34 acties. Het is voor het eerst dat werknemers en werkgevers in Vlaanderen samen concrete acties lanceren rond het verbeteren van de werkbaarheid.

Van Guldensporenakkoord naar ontwerpdecreet Vlaams opleidingsverlof

Op 11 juli sloten de sociale partners en de Vlaamse Regering het vormings- en opleidingspact af. Minister Muyters spreekt ook al van het Guldensporenakkoord. In dit akkoord worden de contouren vastgelegd van het nieuwe Vlaamse opleidingsverlof (nieuwe BEV), van de opleidingscheques en van het opleidingskrediet. De laatste maanden werd hard gewerkt om dit akkoord te concretiseren. En nu is er zelf al een ontwerpdecreet voor het nieuwe VOV.

Ontwerpdecreet duaal leren naar Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering legde onlangs de laatste hand aan het decreet rond duaal leren. De volgende stap is de definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement. Deze goedkeuring zal ervoor zorgen dat, na evaluatie van de verschillende proeftuinen die lopen, duaal leren ingebed zal worden in het secundair onderwijs en zal starten vanaf september 2019.

Kost trein, tram en bus loopt op voor werknemer

De periode van stabiele trein-, tram- en bustarieven is definitief verleden tijd. Terwijl van 2006 tot 2016 de treintarieven maar met 6% stegen (ende inflatie 21% bedroeg) stijgen de tarieven nu sterk. In 2017 stegen de treintarieven met meer dan 3,38%. Op 1 februari 2018 verhoogde de NMBS opnieuw haar tarieven met 2,49%. Deze verhoging is groter dan de stijging van de gezondheidsindex (+1,49%).