VRC-Nieuwsbrief oktober 2018

Reeds gepubliceerd

Contactstrategie

VDAB lanceerde op maandag 8 oktober 2018 zijn vernieuwde website en websitedienstverlening. Daarmee krijgen werkzoekenden alle tools in handen om zelf hun loopbaan te sturen, waar en wanneer ze maar willen. In eerste instantie doet VDAB dat digitaal, met handige en gebruiksvriendelijke tools. Maar op elk moment kunnen werkzoekenden extra ondersteuning krijgen vanop afstand. Zo komt er meer tijd vrij voor face-to-face bemiddeling en opleiding voor wie het écht nodig heeft.

Basisbereikbaarheid

De Vlaamse regering keurde afgelopen zomer het ontwerpdecreet basisbereikbaarheid goed. Deze nieuwe regelgeving vervangt de oude regelgeving basismobiliteit. Basismobiliteit legde normen vast voor de halteafstand tot woonkernen en voor de bediening tijdens de spits, de daluren en het weekend. Het nieuwe decreet schrapt deze normen. Basisbereikbaarheid wil grote bestemmingen beter bereikbaar maken. Het focust op kostenefficiëntie en vraag. De Lijn moet zich daarom concentreren op grote vervoerstromen.

Betaald Educatief Verlof wordt Vlaams Vormingsverlof

De 6de Staatshervorming maakte de regio’s bevoegd voor de (praktische) regelgeving rond het opnemen van het Betaald Educatief Verlof. Als eerste regio heeft Vlaanderen nu via een decreet en de nodige besluiten, die nog deze maand of uiterlijk in november 2018 definitief worden goedgekeurd, een eigen regelgeving klaar. Vanaf 1 september 2019 zal dan alles van toepassing zijn. Naast een naamswijziging, BEV wordt Vlaams OpleidingsVerlof (VOV), veranderen er ook een aantal spelregels.

Onderwijsdoelen eerste graad

De Vlaamse regering keurde in de zomermaanden de nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair goed. Een actualisering was aan de orde gezien de vorige eindtermen van 20 jaar geleden, dateren van de tijd waarin er amper sprake was digitalisering. Deze beslissing werd vooraf gegaan door een breed consultatieproces en een maatschappelijk debat dat uiteindelijk resulteerde in het vastleggen van 16 sleutelcompetenties, in lijn met de nieuwe uitdagingen en de maatschappelijke verwachtingen.

Septemberverklaring 2018

Op maandag 24 september 2018 sprak Vlaams minister-president Geert Bourgeois de septemberverklaring uit in het Vlaams parlement. Daarmee opende hij het Vlaamse, parlementaire jaar, het laatste van deze legislatuur. De Minister-President gaf aan hoe Vlaanderen er volgens hem vandaag uitziet, blikte terug op de verwezenlijkingen van zijn regering en lichtte de begroting 2019 in hoofdlijnen toe. We geven een kort overzicht.

Advies over het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030

In december 2015 werd er in Parijs een wereldwijd Klimaatakkoord bereikt, met de duidelijke verbintenis van alle partijen om te evolueren naar een klimaatneutrale samenleving in 2050, met een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden als doel. Met die verbintenis als leidraad, moeten alle Europese staten uiterlijk eind 2019, hun nationale energie-en klimaatplannen indienen. België en dus ook Vlaanderen, moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 35 procent verminderen. Het aandeel hernieuwbare energie moet naar 27 procent, het energieverbruik moet omlaag. De Vlaamse inbreng bestaat uit een klimaatbeleidsplan en een ontwerp van energieplan . Deze werden door de Vlaamse Regering voorgesteld op de superministerraad van 21 juli 2018. Op dit moment worden de plannen samen met de Waalse en de Brusselse Energie- en klimaatplannen, verwerkt tot een Belgisch geheel.