Op naar een betaalbaar energiebeleid

Energiebeleid en energie-efficiëntie
Een vlotte toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie cruciaal is voor een competitieve industrie. Indien we de klimaatopwarming onder de 2°C willen houden hebben we nood aan grote aandelen hernieuwbare energie. 
En wat met het energiebeleid van je onderneming? Kan je daar als werknemer of militant mee aan de slag? 

Hoe houden we deze onvermijdelijke investeringen betaalbaar? 

Energie-efficiëntie
De energie-efficiëntie van onze bedrijven moet blijvend worden gestimuleerd. België, net zo min als onze buurlanden, heeft ooit goedkope energieprijzen gekend. Het was dankzij onze energie-efficiënte en innovatieve industrie dat België wereldwijd kon concurreren. 
Energie-efficiëntie is de sleutel voor toekomstige competitiviteit en behoud van onze welvaart. Het beleid schiet echter te kort om hier prioriteit van te maken. In het klimaat en energiepakket voor 2030 dat de Europese Commissie recent voorstelde, ontbreken doelstellingen voor energie-efficiëntie.  Ook de Vlaamse Energiebeleidsovereenkomsten met de industrie zijn onvoldoende ambitieus en bevatten teveel achterpoortjes voor de betrokken bedrijven. 
Belangrijke onderdelen van het Vlaamse en Belgische beleid inzake hernieuwbare energie, rationeel energiegebruik en maatregelen inzake het sociale energiebeleid worden via de elektriciteits- en gasfactuur betaald. Energie-intensieve bedrijven krijgen aanzienlijke kortingen om hun concurrentiekracht te vrijwaren. De impact op de huishoudens zal enorm toenemen indien de bevriezing van de distributienettarieven die vandaag van toepassing is ongedaan zal gemaakt worden.  Deze bevriezing zorgt vandaag voor tijdelijke en artificieel lage elektriciteitsprijzen voor de gezinnen aangezien de aanzienlijk gestegen kosten van distributienetbeheerders vandaag niet doorgerekend kunnen worden.
Het is maar de vraag of de lasten voor ons energiesysteem dan nog rechtvaardig verdeeld zijn. Simplistische maatregelen die enkel kijken naar de directe energiekost van de bedrijven in vergelijking met de buurlanden helpen ons niet vooruit. 
Oplossingen
Enkel oplossingen die het volledige plaatje in rekening brengen maken een kans om effectief te zijn:
  • Reële inspanningen inzake energie-efficiëntie en verlaging van het energieverbruik door de industrie. 
  • Enkel energie-intensieve bedrijven die effectief blootgesteld zijn aan internationale concurrentie kunnen aanspraak maken op vrijstellingen. Andere bedrijven rekenen de kost sowieso door aan hun klanten.
  • Een kosten-efficiënt beleid inzake hernieuwbare energie gericht op de realisatie van de doelstellingen inzake klimaatopwarming gecombineerd met het garanderen van onze bevoorradingszekerheid. 
  • Een transparant maatschappelijk debat over de verdeling van de kosten en baten tussen alle actoren (huishoudens, KMO’s, bedrijven) waarbij iedereen bijdraagt in functie van zijn draagkracht. Aangezien energiearmoede en het aantal mensen met betalingsproblemen toeneemt in Vlaanderen is bijzondere aandacht nodig voor de impact op de meest kwetsbare groepen. 
  • Afspraken op EU niveau over de verdeling tussen alle actoren van de financieringskost van het beleid inzake hernieuwbare energie. Dit moet de huidige race to the bottom stoppen waarbij de landen steeds grotere vrijstellingen geven aan hun industrie ten koste van de huishoudens en de financiering van het beleid inzake hernieuwbare energie.  

Meer info?

En wat met je onderneming? Snoei in energie, niet in jobs

Energiebeleid-kostenbesparing-onderneming
Energiebeleid gaat niet alleen over eventuele dreigende stroompannes of stijgende facturen voor gezinnen. Zonder een stabiele energiebevoorrading en stabiele energieprijzen sputtert de economie. 
Energie en ook thema's als mobiliteit en milieu zijn vandaag meer dan ooit katalysatoren voor de concurrentiekracht van de bedrijven en belangrijk voor het behoud van onze welvaart.
Daarmee is energie een belangrijk thema voor een onderneming. Ook voor de onderneming of organisatie waar jij werkt. Wat kan je doen als werknemer, of bij uitbreiding als ondernemingsmilitant als het over het energiebeleid van je onderneming gaat?

Verzamel de nodig informatie

Een eerste stap in een syndicale aanpak is het verzamelen van informatie over het gevoerde energiebeleid in je onderneming. Wat zijn de verplichtingen van je werkgever? De kosten en de baten? Grote bedrijven hebben vaak een milieucoördinator of een energiecoördinator die je aan de juiste informatie kan helpen. In sommige bedrijven is de energiekost hoger dan de loonkost. In bijvoorbeeld de glasindustrie loopt de energiekost op tot 40% van de totale bedrijfskosten. Ons motto is dan ook: 'Snoei in energie, niet in jobs'.

Spoor de energieslorpers op

Een tweede stap is het in kaart brengen van de grootste energieslorpers in je bedrijf. En bijkomend, waar wordt de meeste elektriciteit verspild? Vaak weten de eigen werknemers heel goed waar de verspilling het grootste is. Werkgevers kunnen voor een gratis energiescan terecht bij Agentschap Ondernemen. Of ze wenden zich tot experts (betalend) voor een energieaudit.

Aan tafel met de werkgever

In een derde stap kan je de dialoog aangaan met je werkgever. Dit doe je best via de geijkte overlegorganen: comité preventie en bescherming en/of de ondernemingsraad. Zo kan je bijvoorbeeld nadenken over het bijhouden van een energieboekhouding, het opzetten van een energiezorgsysteem, het gebruik van een standaard voor energiemanagement, het in de praktijk brengen van energiebesparende maatregelen, enz.
Je kunt als werknemer of militant dus een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie.

Meer info?


Ben je ACV-militant?