Doelstellingen

Doelstellingen

De focus binnen deze oproep ligt op wederzijds leren en het versterken van onze dienstverlening door een houvast te beiden aan werknemersvertegenwoordigers, ondernemingsmilitanten die in de praktijk geconfronteerd worden met innovatieprocessen. Bovendien biedt het mogelijkheden om aan (sociale) partners aan te tonen dat het ACV een gerede partij is om hierover het overleg aan te gaan. Om deze dubbele doelstelling te realiseren werden in het project enkele etappes geformuleerd, die onderling samenhangend zijn. 
Hieronder lichten we de verschillende etappes toe. 

Oprichten en installatie van overlegstructuren

In de aanvraag voor het ESF werden 3 overlegstructuren voorzien: 
  • Een (strategische) stuurgroep met vertegenwoordigers van projectpartners op Vlaams niveau, belast met aansturing van het projectverloop en opvolging van projectdoelstellingen. We stellen voor dat de stuurgroep samengesteld wordt uit VRC bureau leden of vertegenwoordigers uit centrales, aangevuld met geïnteresseerde 
  • Een projectgroep met operationeel verantwoordelijken van de verschillende partners belast met realisatie van de projectactiviteiten. Samenstelling van deze projectgroep is afhankelijk van specifieke activiteiten of projectfase.
  • Klankbordgroep met externe deskundigen en stakeholders met een aantoonbare deskundigheid; gericht op integratie van input en feedback. We denken aan het oprichten van een alternerende klankbordgroep bestaande uit werknemersvertegenwoordigers of ACV collega’s met een verleden als werknemersvertegenwoordiger binnen ondernemingen.

Lancering en uitrol SSWIFT campagne op Vlaams niveau

We bekijken een sensibiliserende campagne naar werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers die de kaart van innovatie willen trekken om daarbij de sociale component onder de aandacht te brengen. Onderliggend doel is het detecteren van experimentele cases en praktijken Campagne nog te concretiseren met partners. 
Ter ondersteuning van de SSWIFT dynamiek bij werknemers, leden en partners publiceren de projectpartners tijdens het project minstens 10 artikelen, items, … in eigen media, over de SSWIFT campagne of het SSWIFT project. 
We organiseren in het kader van de sessies ter voorbereiding van het congres ook verschillende sessies rond het thema van innovatie.

Begeleiding van minimaal 20 leerrijke cases op Vlaams niveau

De centrale focus van dit project ligt op het ontwikkelen van een praktijkgerichte houvast om de mogelijkheden van werknemersvertegenwoordigers om volwaardig deel te nemen aan innovatieprocessen te faciliteren. Tijdens het SSWIFT project zullen de centrales of organisaties, betrokken in dit project, daarom in minimaal 20 industriële ondernemingen de verankering van werknemersinspraak in innovatieprocessen proberen te ondersteunen. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan betrokkenheid van en impact op zogenaamde precaire werknemers zoals laag-en midden geschoolde, vrouwelijke en oudere werknemers.

Opleiden van minimaal 5 interne SSWIFT-coaches

ACV en Flanders Synergy ontwikkelen een interne opleiding rond innovatieve arbeidsorganisatie gericht op medewerkers uit de betrokken industriecentrales die de schouders willen zetten onder het SSWIFT project en de ondersteuning van ondernemingsmilitanten die in de praktijk geconfronteerd worden met industrie 4.0 en innovatie. SSWIFT coaches dragen zodoende ook bij tot de creatie van een organisatorische verankering van werknemersinspraak in ondernemingen. 
Voorstel: de minimale doelstelling van 5 SSWIFT coaches kan naar ons aanvoelen ambitieuzer gelet op de kennisdeling en het creëren van het nodige draagvlak binnen alle organisaties. We stellen dan ook voor om te mikken op het opleiden van 12 a 15 SSWIFT-coaches. We denken daarbij niet uitsluitend aan medewerkers van de betrokken centrales, maar eveneens aan medewerkers dienst onderneming, samenwerkers,... Op dit moment lijkt een opleiding van een 4 tal dagen te kunnen volstaan. We denken daarbij aan een tweedaags startmoment en twee terugkom dagen.

Lerend netwerk voor SSWIFT-coaches en actoren

Per kwartaal organiseren we een uitwisseling op Vlaams niveau gericht op het delen van kennis en ervaringen. Naast kennisdeling beogen we een breder draagvlak te realiseren onder uitvoerend personeel van de betrokken partners. 
Aanvullend: Naast een uitwisseling voor intern personeel lijkt het ons nuttig en aangewezen een (of meerdere ) uitwisselingsmomenten op te zetten voor ondernemingsmilitanten die binnen hun organisaties geconfronteerd worden met innovatie en industrie 4.0. 
Deze lerende netwerken kunnen in samenspraak verder uitgewerkt worden. Te denken valt aan het opzetten van een uitwisseling binnen een vormingscontext, op niveau van sectoren, regionaal, …

Ontwikkeling van een gevaloriseerde SSWIFT methodiek

Op jaarbasis organiseren we , ism projectpartners, minimaal 10 workshops of trainingssessies met gemiddeld 20 deelnemers. Deze workshops zijn experimenteel van aard en gericht op continue uitdieping en een maximale transfert van leerervaringen. Het doelpubliek is breed: workshops zijn gericht op werknemers, hun vertegenwoordigers, ondernemers, sectorale of private actoren en beleidsmedewerkers. 
Voorstel: voor de ontwikkeling van de trainingsmethodiek richten we ons in eerste instantie, maar niet uitsluitend op (gevorderde professionele) militanten. De ontwikkelde deliverables moeten inspirerend werken of inzetbaar zijn binnen de Vlaamse Arbeidsmarkt. Dit biedt bijkomend de mogelijkheid om ook sessies te organiseren voor sociale partners, sectorale partners, kennisinstellingen, leden,… Voor de ontwikkeling van de trainingen gaan we uit van maatwerk. Dit geeft ons de kans om ook te experimenteren in aangeboden “formules”.

Kennis en ervaringsdeling met buitenlandse partners via het EPIC-network

Binnen het netwerk organiseren we een 5 tal lerende netwerken rond werknemersinspraak en industry 4.0 waarbij elke partner in totaal minimaal 3 leerrijke cases inbrengt. Het doel van het netwerk is om complementair aan het leertraject op het Vlaamse niveau, inspiratie te putten uit de ervaringen, tools, reflecties van partners die in de praktijk met gelijkaardige uitdagingen worden geconfronteerd. ACV is in deze promotor met ondersteunende rol vanuit het HIVA.