STAP 3. Re-integratieplan in overleg

Op basis van het voorstel van de arbeidsarts moet je werkgever nu een beslissing nemen over een re-integratieplan. 
Zo'n re-integratieplan bevat:
  • de nodige aanpassingen van het werk (volume van het werk, uurrooster,..);
  • de nodige opleiding die eventueel gevolgd moet worden;
  • de duurtijd van het plan;
  • een vermelding of er sprake is van progressieve werkhervatting. Dat is een regeling waarbij een zieke deeltijds het werk hervat en deeltijds verder ziekte-uitkeringen ontvangt.

Recht op inspraak

Jij hebt recht op inspraak in het re-integratieplan. Het is niet de werkgever en/of de arbeidsarts alleen die de beslissingen nemen. 

Er moet overleg georganiseerd worden tussen werkgever, zieke en de arbeidsarts.
Als zieke mag je je ook laten bijstaan door de vakbond in je onderneming. Een lid van het Comité PB of een vakbondsafgevaardigde kan dit doen. 

Een re-integratieplan moet opgesteld worden binnen de 55 dagen in geval van beslissing A (tijdelijke ongeschiktheid) of binnen het jaar in het geval van beslissing C (aangepast werk). 
Eens je je definitief re-integratieplan ontvangen hebt van je werkgever, heb je 5 werkdagen om een ondertekend akkoord te bezorgen aan je werkgever. Ga je niet akkoord, dan kan je weigeren. Je moet dit doen aan de hand van een schriftelijke motivatie. Je akkoord of weigering wordt daarna door je werkgever doorgegeven aan de arbeidsarts, die dit dan ook bezorgt aan de adviserend arts. 

Let op:
Indien je op onredelijke wijze aangepast werk weigert, en je eerder al definitief ongeschikt bent bevonden voor je oorspronkelijke job, kan je werkgever je onmiddellijk en zonder opzegvergoeding ontslaan omwille van medische overmacht.

De werkgever is volgens Europese regels verplicht om zo nodig redelijke aanpassingen te doen aan de werkpost, de taakverdeling, de gebouwen, het arbeidsritme om een zieke terug aan het werk te krijgen.  “Redelijk of onredelijk” is een feitenkwestie die een rechter bij betwistingen kan beoordelen.. 
Het is ook mogelijk dat een werkgever weigert om de beslissing van de arbeidsarts te volgen. In dat geval stelt hij geen re-integratieplan op, omdat hij vindt dat dit technisch of objectief onmogelijk of onredelijk is. De werkgever zal die weigering ook schriftelijk moeten motiveren.

Herziening of stopzetting re-integratie

De re-integratieprocedure resulteert enkel bij beslissing A en C in een re-integratieplan. Maar er zijn dus ook andere mogelijkheden.

Stopzetting re-integratietraject

  • Als de arbeidsarts je definitief ongeschikt acht voor het werk binnen de onderneming én de beroepsprocedure (zie Definitief ongeschikt: wat nu?) uitgeput is, dan wordt het re-integratietraject binnen de onderneming stopgezet. Op dat moment kan je adviserend arts van de mutualiteit het initiatief nemen om zelf een re-integratietraject op te starten voor een andere job. VDAB, Actiris, het VAPH kunnen hierbij ondersteuning bieden. 
  • Het traject wordt ook stopgezet nadat je via schriftelijke motivatie het voorgestelde re-integratieplan weigert.
  • Het traject wordt ook stopgezet als je werkgever via schriftelijke motivatie weigert een re-integratieplan op te stellen.

Herziening re-integratietraject

  • Het re-integratieplan wordt herzien als je zelf van oordeel bent dat het niet meer aangepast is aan jouw medische noden en capaciteiten. In dat geval kan je op spontane raadpleging gaan bij de arbeidsarts en een herziening van het plan vragen. 

Download de ACV-folder

Militant? Download dan deze brochure