Artsen: wie is wie?

Er zijn verschillende soorten artsen, met elk hun specifieke taken en eigenschappen. Maar wie doet wat? Hieronder vind je een overzicht.

De behandelend arts

Dit is de arts die je zelf kiest. Het is vaak je huisarts, maar kan ook een specialist zijn. De arts volgt je medische toestand nauwgezet op en geeft je, indien nodig, een attest voor arbeidsongeschiktheid.

De adviserend arts

Dit is de arts van de mutualiteit. De mutualiteit betaalt na je periode van gewaarborgd loon je ziekte-uitkering. De adviserend arts controleert daarom of je arbeidsongeschiktheid verantwoord is en of je recht blijft hebben op een ziekte-uitkering. Dit gebeurt op een consulatie bij de arts. De adviserend arts komt nooit bij jou thuis.

De arbeidsarts

Deze arts staat op je werk in voor adviezen rond veiligheid en gezondheid en kent in principe de werkposten en arbeidsomstandigheden. De arts voert opdrachten van preventieve aard uit en mag enkel in geval van nood zorgen verstrekken aan de werknemers. De arts wordt aangesteld door je werkgever, je kan hem dus niet vrij kiezen. De arbeidsarts moet onafhankelijk van zowel werkgevers als werknemers handelen. 
Afhankelijk van de risico’s verbonden aan je job, kom je veel of weinig in contact met de arbeidsarts. ALs je werkt met gevaarlijke stoffen, ga je regelmatig op consulatie. Als je een kantoorjob hebt, ga je in principe enkel op consulatie als jij dit vraagt. Het is ook mogelijk dat je de arbeidsarts ziet voor een aanwervingsonderzoek. De arbeidsarts is ook de persoon die beoordeelt of je na een periode van arbeidsongeschiktheid kan re-integreren op de werkvloer. 
Je arbeidsarts kan in jouw onderneming nooit als controlearts optreden.

De controlearts

Deze dokter wordt door je werkgever aangesteld om te controleren of je werkelijk arbeidsongeschikt bent. Dit kan vanaf je eerste dag arbeidsongeschiktheid. 
Een onderzoek van de controlearts kan je niet weigeren. Wanneer je dit toch doet, dan kan je loon verliezen voor de dagen van arbeidsongeschiktheid. 
Het onderzoek kan bij jou thuis plaatsvinden of op het medisch kabinet van de controlearts. In dit laatste geval betaalt de werkgever jouw verplaatsingskosten. Op het einde van het onderzoek overhandigt de controlearts jouw zijn bevindingen. 
Ben je het niet eens met de controlearts, dan moet hij dit vermelden op de aangifte die hij aan de werkgever bezorgt. Daarna kan je een procedure opstarten bij de arts-scheidsrechter.

De arts-scheidsrechter

De arts-scheidsrechter is de arts die als optreedt in geval van een betwisting tussen jou en de controlearts. 
Buiten deze lijst om, kan je met je werkgever in onderlinge overeenstemming een arts-scheidsrechter aanduiden. Binnen de twee dagen na de afgifte van de opmerkingen van de controlearts, kan je als werknemer een beroep doen op de arts-scheidsrechter. Hij heeft drie werkdagen om een uitspraak te doen over de betwisting. 
De arts-scheidsrechter brengt de behandelende arts en de controlearts op de hoogte van zijn beslissing. Ook jij en je werkgever worden op de hoogte gesteld. De kosten van deze procedure zijn ten laste van de verliezende partij.

De arts van de ongevallenverzekeraar / De raadsgeneesheer

Wanneer je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk, moet de je werkgever die aangeven bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar. 
De verzekeraar zal het tijdens je arbeidsongeschiktheid vergoeden. De arts van de verzekeraar controleert je behandeling en de ontwikkeling van je letsels. Hij grijpt ook in tijdens de verschillende fasen van de regeling van het ongeval. 
Het is mogelijk dat je werkgever geen arbeidsongevallenverzekering heeft of dat de arbeidsongevallenverzekering het ongeval niet aanvaardt. In dat geval wordt je arbeidsongeval behandeld door Fedris.

De artsen van Fedris

Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) is een Belgische federale openbare instelling van sociale zekerheid die de sociale verzekering van werknemers tegen beroepsziekten en arbeidsongevallen beheert. 
Als je arbeidsarts een beroepsziekte vermoedt of vaststelt, is hij verplicht dit te melden aan de arts van Fedris en aan de arts-inspecteur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
Een beroepsziekte is een ziekte die het gevolg is van de uitoefening van je beroep. De arts van Fedris gaat na of de ziekte waaraan je lijdt wel degelijk een beroepsziekte is. De arts bepaalt ook de graad van ongeschiktheid. De wet op de beroepsziekten kent werknemers die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een beroepsziekte, een schadeloosstelling toe. Bovendien kunnen de betrokken werknemers rekenen op een tussenkomst in de kosten van medische verzorging als zij lijden aan een beroepsziekte. 
Als je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk, moet de werkgever aangifte opsturen naar zijn arbeidsongevallenverzekeraar. Als de verzekeraar het ongeval niet aanvaardt, kan Fedris een onderzoek instellen en vragen de verzekeraar zijn standpunt te herzien. Als de werkgever niet in orde is met zijn arbeidsongevallenverzekering, moet het ongeval bij Fedris worden aangegeven. Fedris betaalt dan een vergoeding en recupereert nadien de kosten bij de werkgever.

De arts van de RVA

Als een werknemer definitief arbeidsongeschikt is verklaard en werkloos is, moet hij/zij zich aan een medisch onderzoek onderwerpen bij de arts van de RVA. 
Deze arts zal een ongeschiktheidpercentage bepalen. Dit percentage wordt aan de VDAB meegedeeld, die er in zijn werkaanbiedingen rekening mee zal houden.

De arts van de rechtbank

De arbeidsrechtbank stelt artsen aan om te beslissen over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

De arts-inspecteur

De Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft zijn eigen artsen-inspecteurs. 
Zij zijn bevoegd voor alle ondernemingen die personeel tewerkstellen en hebben een adviserende, een preventieve en een repressieve opdracht. Ze voeren inspecties uit. Dit gaat van algemene inspecties tot inspecties op basis van klachten.

Download de nieuwe folder

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.