Leerovereenkomsten voor werknemersberoepen en middenstand

Start loopbaan - Opleidingsovereenkomsten
Sinds 1 september 2016 organiseren scholen en Syntra-lesplaatsen het duaal leren. Intussen zijn er 50 duale studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs (so), het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) of de leertijd. Erzijn 3 soorten overeenkomsten: De stageovereenkomst alternerende opleiding, De overeenkomst alternerende opleiding en deeltijdse arbeidsovereenkomst. 
Voor meer informatie rond duaal leren verwijzen wij je door naar : 

FAQ 1 Welke overeenkomsten bestaan er binnen duaal leren?

Er zijn 3 soorten overeenkomsten:
 •     De stageovereenkomst alternerende opleiding:
  • J    Je leert minder dan 20 uur per week op de werkvloer.
  •     Je ontvangt geen leervergoeding.
 •     De overeenkomst alternerende opleiding:
  •     Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.
  •     Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 520 euro per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 •     De deeltijdse arbeidsovereenkomst:
  •     Je leert minstens 20 uur per week op de werkplek.
  •     Je ontvang een loon dat afhankelijk is van de tewerkstellingssector en bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.
  •     De deeltijdse arbeidsovereenkomst is enkel mogelijk in sectoren waarin de sociale Maribel van toepassing is.
De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.
Meer over de overeenkomsten:

FAQ 2 Wat houdt een OAO voor duaal leren in ?

De Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) is een overeenkomst die wordt gesloten tussen drie partijen, namelijk de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker.
De OAO omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte. De beide delen vormen samen een voltijdse overeenkomst. De arbeidsduur van deze overeenkomst is gelijk aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op je onderneming. De leerling wordt minstens 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek opgeleid.
De OAO is een overeenkomst van bepaalde duur en mag niet langer lopen dan de duur van de alternerende opleiding. De duur van de opleiding hangt af van het aan te leren beroep en bedraagt meestal 1 tot 3 jaar. Tijdens deze periode moeten de competenties van de opleiding aangeleerd worden. In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke competenties op de werkplek aangeleerd zullen worden en welke in de lessen aan bod zullen komen. Het opleidingsplan vormt een verplichte bijlage bij de overeenkomst.
Het hoofddoel van de OAO is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding. Het exacte bedrag van de vergoeding hangt onder andere af van het opleidingsjaar van de leerling, maar bedraagt maximaal 549,90 euro per maand.
Als werkgever heb je bij het afsluiten van een OAO een aantal sociale verplichtingen.
De OAO wordt opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering. Je mag de leerling pas opleiden op de werkplek als je hiervoor erkend bent en van zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is. Je moet ook een kopie van de overeenkomst bezorgen aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.
Het uurrooster (voorbeeld uurrooster: word-versie en pdf-versie) en de bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van deze overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

Handig! In het digitale loket app.werkplekduaal.be kan je de OAO meteen digitaal opmaken. Je vindt er extra informatie en kan de overeenkomst eenvoudig registreren.

Meer info? Download dan onze thematische infofiches en modeldocumenten over de OAO:

FAQ 3 Wat houdt een SOAO voor duaal leren in?

De Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO) is een overeenkomst die wordt gesloten tussen drie partijen, namelijk de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker.
De SAO omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte. De beide delen vormen samen een overeenkomst waarvan de arbeidsduur minstens 28 uren per week is en maximum gelijk is aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op je onderneming. Bij een SAO wordt de leerling minder dan  20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek opgeleid. Ook wanneer de leerling op een gesimuleerde werkplek wordt opgeleid sluit je een SAO af.
De SAO is een overeenkomst van bepaalde duur en mag niet langer lopen dan de duur van de alternerende opleiding. De duur van de opleiding hangt af van het aan te leren beroep en bedraagt meestal 1 tot 3 jaar. Tijdens deze periode moeten de competenties van de opleiding aangeleerd worden. In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke competenties op de werkplek aangeleerd zullen worden en welke in de lessen aan bod zullen komen. Het opleidingsplan vormt een verplichte bijlage bij de overeenkomst.
De SAO is een onbezoldigde overeenkomst. De leerling ontvangt dus geen loon of vergoeding.
De SAO wordt opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering. Het uurrooster (voorbeeld uurrooster: word-versie en pdf-versie) en de bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van deze overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.
Je mag de leerling pas opleiden op de werkplek als je hiervoor erkend bent en van zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is. Je moet ook een kopie van de overeenkomst bezorgen aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.

Handig! In het digitale loket app.werkplekduaal.be kan je de SAO meteen digitaal opmaken. Je vindt er extra informatie en kan de overeenkomst eenvoudig registreren.

Meer info? Download dan onze thematische infofiches:
 

FAQ 4 Kan een student duaal leren combineren met studentenarbeid?

Leerlingen die een overeenkomst hebben in duaal leren of leren en werken, kunnen sinds 1 juli 2017 ook een studentenovereenkomst sluiten. 
Welke overeenkomst een leerling heeft, een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO), stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA), speelt daarbij geen rol. 
Een studentenovereenkomst kan alleen voor periodes dat de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsverstrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek.
Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing : 
 1. STUDENTENOVEREENKOMST BIJ EEN ANDERE ONDERNEMING 
 • De studentenovereenkomst moet in principe gesloten worden bij een andere onderneming dan de onderneming waar de leerling de opleiding binnen duaal leren of leren en werken volgt. 
 • Deze voorwaarde wordt bekeken per schooljaar waardoor een uitzondering mogelijk is tijdens de maanden juli en augustus. 
 • Als een leerling een lopende overeenkomst heeft in duaal leren of leren en werken, dan kan hij/zij bij dezelfde onderneming:
  • Geen studentenovereenkomst sluiten van september tot en met juni (ook niet via uitzendarbeid).
  • Wel een studentenovereenkomst sluiten in juli en augustus als de overeenkomst duaal leren of leren en werken is geschorst voor onbetaalde vakantiedagen of toegestane afwezigheid.
  • Als een leerling het vorige schooljaar een lopende overeenkomst had in duaal leren of leren en werken, dan kan hij/zij bij dezelfde onderneming wel een studentenovereenkomst sluiten:
   • tijdens de maanden juli en augustus. 
   • na een beëindigd opleidingstraject als de leerling de intentie heeft om in september verder te studeren. 
  • Een leerling kan geen studentenovereenkomst sluiten bij een onderneming die wacht op de beslissing over een lopende erkenningsaanvraag, om zo de periode waarin de erkenningsaanvraag wordt behandeld te overbruggen en alvast te starten bij de onderneming. 
 1. INSCHAKELINGS- OF WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 
Een leerling die inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen krijgt, kan geen studentenovereenkomst sluiten
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Trajectbegeleider%20-%20Studentenarbeid.pdf

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.