Tijdstip van betaling

Loon-loonreglementering-tijdstip betaling
De voorwaarden voor de uitbetaling van je loon kort op een rijtje.

Wanneer moet je loon uitbetaald worden?

Het loon moet altijd ten laatste betaald worden op de 4e werkdag die volgt op de werkperiode waar de betaling betrekking op heeft. Bijvoorbeeld: je werkte gedurende de maand januari. Ten laatste op 4 februari moet je je loon uitbetaald krijgen. 
Het arbeidsreglement kan een andere termijn bepalen, maar je loon mag niet later dan 7 werkdagen na beëindiging van de werkperiode gestort worden. 
Het is natuurlijk mogelijk dat je het bedrag pas twee dagen later ziet verschijnen door de duur van de bankverrichting. De werkgever is in dat geval wettelijk in orde. In geval van laattijdige betaling van het loon, is de werkgever interesten verschuldigd.

Hoe vaak moet het loon betaald worden?

Het loon moet op regelmatige tijdstippen, tenminste tweemaal per maand met een maximum van 16 dagen ertussen, betaald worden. Dit is anders bij:
  • Bedienden: zij worden tenminste eenmaal per maand uitbetaald.
  • Handelsreizigers: commissielonen kunnen driemaandelijks of conform bepaling van het statuut betaald worden.
  • Winstaandelen: hier staat geen vaste verplichting tegenover.
  • Een algemeen verbindende cao die andere schikkingen voorziet. Bijvoorbeeld in bepaalde sectoren zullen arbeiders op andere tijdstippen betaald worden dan in andere sectoren.

Hoe wordt het loon betaald?

Het loon moet in giraal geld worden uitbetaald. Girale betaling is betaling door middel van de postassignatie, de circulaire cheque of de overschrijving op een bank- of postchequerekening.
Van dit principe mag worden afgeweken. Het mag nog van hand tot hand worden uitbetaald als er een paritaire cao is gesloten of een impliciet akkoord of een gebruik in de sector dat voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals voorzien in het KB van 26 december 2015.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!