Outplacement

Outplacement
Outplacement is een pakket van dienstverlening en begeleiding om werknemers de kans te geven om na ontslag zo vlug mogelijk een nieuwe baan bij een andere werkgever te vinden of een zelfstandige activiteit te starten. Die diensten en adviezen worden verstrekt aan een individuele werknemer of een groep werknemers. 
Sinds de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden kennen we twee regelingen:
 • de regeling voor werknemers met minstens 30 weken opzeg bij ontslag: daar is er recht op outplacement ongeacht de leeftijd;
 • de regeling voor werknemers met minder dan 30 weken opzeg bij ontslag: daar is er enkel (met een aantal uitzonderingen) recht op outplacement vanaf 45 jaar.
Bij herstructurering bestaan er specifieke maatregelen .
Cao nr. 51 van de NAR legt geen recht op outplacement op, maar wel gemeenschappelijke regels wanneer outplacement wordt overeengekomen in een ander kader.

Voor wie is outplacement wettelijk verplicht?

De wet schrijft een outplacementbegeleiding voor aan:
 • ontslagen werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken;
 • ontslagen werknemers ouder dan 45 jaar. 

Regeling outplacement voor werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken

Als je wordt ontslagen, behalve om dringende reden, met een opzegtermijn van minstens 30 weken (of een overeenstemmende vergoeding), heb je recht op outplacement: 
 • Het outplacementtraject bedraagt 60 uur. 
 • Als je wordt ontslagen met een te presteren opzegtermijn, dan worden de 60 uren aangerekend als sollicitatieverlof.
 • De outplacementbegeleiding moet worden aangeboden binnen de 4 weken na de aanvang van de opzegtermijn. Als dit niet is gebeurd, moet je outplacement aanvragen binnen de 4 weken die volgen. 

Kostprijs?

Als je wordt ontslagen en een ontslagvergoeding krijgt, worden de kosten van de outplacementbegeleiding afgetrokken van de ontslagvergoeding ter waarde van 4 weken. 
De outplacementbegeleiding moet worden aangeboden binnen de twee weken na de beëindiging van de overeenkomst. Als dit niet is gebeurd, dan moet de werknemer de werkgever in gebreke stellen binnen de 39 weken die volgen.
De wetgeving bepaalt ook wat er moet gebeuren wanneer:
 • de werknemer een baan vindt tijdens de outplacementbegeleiding; 
 • de werknemer zijn nieuwe baan verliest en een nieuwe procedure aanvraagt.

Regeling outplacement voor werknemers die ten minste 45 jaar zijn

Dit deel van de wetgeving is enkel van toepassing op de werkgevers die onder de wetgeving vallen inzake de cao’s en de paritaire comités (privésector). 
De werkgever is verplicht outplacement aan te bieden als je aan de volgende voorwaarden voldoet: 
 • je moet minstens 45 jaar zijn op het moment van zijn ontslag, dat wil zeggen op het moment dat zijn ontslag wordt betekend;
 • het gaat niet om een ontslag om dringende reden; - je moet ten minste 1 jaar anciënniteit hebben; 
 • je hebt nog geen recht op (vervroegd) pensioen. 
De werkgever is niet verplicht om outplacement aan te bieden, maar de werknemer kan om outplacement verzoeken (binnen de twee maanden die volgen op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst): 
 • als je minder dan halftijds tewerkgesteld was;
 • als je, indien werkloos na de periode van opzegging of ontslagvergoeding, volgens de werkloosheidsreglementering niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. 

Kostprijs? 

De kosten van het outplacement vallen ten laste van de werkgever, maar sectorale cao’s kunnen bepalen dat sectorale fondsen die kosten voor hun rekening nemen. Een werkgever die zijn verplichtingen inzake outplacement niet naleeft, moet aan de RSZ een bijdrage (bestemd voor de RVA) van 1500 euro per werknemer, vermeerderd met 300 euro administratiekosten, betalen. Die bijdrage financiert outplacement voor werknemers die van hun werkgever geen valabel aanbod krijgen. 
Dit outplacement wordt geleverd door de RVA; het wordt aan het gewestelijk bureau gevraagd binnen 6 maanden na het verlies van de betrekking.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):