Ik ben ziek of heb een arbeidsongeval, wat nu?

Als interimkracht werk je meestal met week- of dagcontracten. Interimkantoren hebben er dus geen belang bij om een contract te verlengen of een nieuw voor te stellen als je ziek bent. Erger nog, soms proberen de kantoren de geplande contracten in te korten door de DIMONA-aangiften in te trekken voor de dagen waarop je, nochtans onder contract, moest werken. 
De wetgeving over het gewaarborgd loon bij ziekte is vrij ingewikkeld. Ze varieert afhankelijk van hoe lang je in de onderneming werkt (je anciënniteit) en je statuut (arbeider of bediende). In vergelijking met vaste werknemers worden interimkrachten sterk benadeeld door dit systeem en worden ze aangemoedigd om toch te gaan werken als ze ziek zijn. 

Wat als je ziek wordt tijdens je interimopdracht? 

Als je ziek wordt tijdens een uitzendopdracht, moet je onmiddellijk het uitzendkantoor verwittigen en best ook je ziekenfonds. Je moet een doktersattest bezorgen aan het uitzendkantoor, vaak binnen een erg korte termijn (soms zelfs binnen 24 uren, zie arbeidsreglement). Verwittig ook de onderneming waar je op dat moment werkt (de ‘gebruiker’). 
Je hebt recht op gewaarborgd loon als je minstens één maand in dienst bent bij hetzelfde uitzendkantoor. Loonwaarborg geldt tot aan het einde van je contract (einde van de week, maand ...). Daarna, of wanneer je geen recht hebt op gewaarborgd loon krijg je, vanaf dag 1, een ziekte-uitkering vanhet ziekenfonds. Als je langer dan één maand ziek bent kan je - wanneer je voldoet aan enkele voorwaarden - een vergoeding van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten bekomen. Je neemt daarvoor best contact op met je ACV-dienstencentrum. 
Jobstudenten die werken als uitzendkracht werken (volgens het stelsel van verlaagde RSZ-bijdrage) hebben geen recht op een uitkering van het ziekenfonds. 
Om je anciënniteit te bepalen, wordt rekening gehouden met verschillende (opeenvolgende) dag- of weekcontracten bij hetzelfde uitzendkantoor. Ook de onderbrekingen tussen twee contracten worden meegeteld zolang de onderbreking niet langer is dan 7 kalenderdagen is. 

Wat als je ziek wordt na het einde van je interimopdracht? 

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een aanvullende vergoeding bovenop de uitkering van het ziekenfonds, ten laste van het uitzendkantoor. 
Uitzendkrachten die ziek worden op de eerste werkdag die volgt op het einde van hun uitzendperiode hebben een week recht op een vergoeding bovenop de uitkering van hun ziekenfonds. Die vergoeding wordt betaald door het interimkantoor en bedraagt ongeveer 25% van het loon.
Deze uitkering wordt pas betaald wanneer:
  • je 65 dagen ononderbroken hebt gewerkt, bij hetzelfde uitzendkantoor en dezelfde gebruikersfirma; 
  • je je medisch getuigschrift binnen de 48 uur na afloop van je laatste uitzendcontract hebt bezorgd. Dus zelfs na afloop van je interimcontract is het nuttig om een attest te bezorgen als je ziekte langer duurt. 
Wat als je langdurigziek bent? 
Ben je langer dan een maand ziek? Dan kan je - onder bepaalde voorwaarden - een aanvullende uitkering krijgen via het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Deze uitkering bedraagt 40% van de ziekte-uitkering het ziekenfonds betaalt. De voorwaarden en het formulier om deze uitkering te krijgen vind je op de website van het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (www.fondsinterim.be).
Zieke uitzendkrachten worden jammer genoeg benadeeld. Als je als uitzendkracht ziek bent of een operatie moet ondergaan, dan zal je contract meestal niet verlengd/hernieuwd worden. Wees op je hoede. 

Arbeidsongeval 

Als slachtoffer van een arbeidsongeval worden je medische kosten vergoed en wordt je loon doorbetaald tot het einde van het contract. Vergeet in dat geval niet om onmiddellijk het interimkantoor te verwittigen. Het kantoor is verplicht om een formulier van aangifte van arbeidsongeval invullen. Bezorg de nodige medische attesten en andere formulieren aan de verzekeringmaatschappij van het interimkantoor.

Nog vragen?

Meer info over je rechten?