Contract

Eindelijk.. een contract op zak. Wat er zoal in je contract moet staan lees je onder het luik 'Aanwerving'
Je eerste contract is niet altijd een contract van onbepaalde duur. Er bestaan verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Er is een opdeling naargelang de duur van de overeenkomst (onbepaald, bepaald, uitzendarbeid, vervangingsovereenkomst) en naargelang de omvang van de prestatie van de overeenkomst (voltijds of deeltijds).
Hieronder worden ze kort toegelicht.
Ter illustratie enkele typevoorbeelden van contracten: Model van arbeidsovereenkomst voor studenten(pdf-bestand)

Contract voor onbepaalde duur

Deze arbeidsovereenkomst wordt als algemene regel vooropgesteld: wanneer de partijen omtrent de duur niets hebben voorzien of wanneer de voorwaarden van één van de overeenkomsten met tijdsbepaling niet nauwgezet vervuld zijn, wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn gesloten. Vanaf 1 januari 2014 is er geen proefperiode bij een contract van onbepaalde duur.

Contract voor bepaalde duur

De overeenkomst voor bepaalde duur legt de begin- en einddatum vast. Dit contract is altijd schriftelijk en wordt ten laatste op de datum van indiensttreding vastgelegd. Voldoet het contract niet aan deze voorwaarden of ben je nog aan het werk na de einddatum, dan wordt het contract automatisch een contract voor onbepaalde duur. 
Er kunnen maximaal 4 opeenvolgende contracten van bepaalde duur gesloten worden. De duur van elke overeenkomst afzonderlijk mag echter niet minder dan 3 maanden zijn en de totale duur van de opeenvolgende overeenkomsten mag niet langer zijn dan 2 jaar.

Contract voor bepaald werk

De overeenkomst voor bepaald werk geeft een duidelijke beschrijving van het uit te voeren werk. Dit contract is altijd schriftelijk en wordt ten laatste op de datum van indiensttreding vastgelegd. Voldoet het contract niet aan deze voorwaarden of ben je nog aan het werk na de einddatum, dan wordt het contract automatisch een contract voor onbepaalde duur. 

Vervangingsovereenkomst

Het is toegelaten om bij afwezigheid van een werknemer een andere werknemer aan te werven ter vervanging. De vervangingsovereenkomst moet schriftelijk en ten laatste op de datum van indiensttreding opgesteld worden. 
De aanwervingsvoorwaarden, de reden van vervanging, de naam van de te vervangen werknemer en de eventuele verkorte opzeggingstermijn bij terugkeer moeten opgenomen worden in die overeenkomst. 
Het is mogelijk te bepalen dat de vervangingsovereenkomst stopgezet wordt zodra de te vervangen werknemer zijn werk herneemt.

Uitzendcontract

Als uitzendkracht ben je in dienst van een uitzendbureau via een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. De onderneming waar je tewerkgesteld wordt, geeft je de instructies, leiding en toezicht. Voor elke opdracht moet er een schriftelijk contract zijn met daarin de reden waarom ze wordt afgesloten.

Proefperiode

De eerste 3 dagen van het eerste contract voor eenzelfde opdracht is de proeftijd. Tijdens deze periode kan het contract beëindigd worden zonder opzeg. 
Als uitzendkracht (werknemer) moet je hetzelfde loon ontvangen als de vaste werknemers. Je hebt ook recht op de andere loonvoordelen (maaltijdcheques, vervoerskosten, ploegenpremies,…). 

Belasting

De afgehouden belasting op je loon is vaak minder dan voor een vaste werknemer, zodat je een hoger nettoloon overhoudt. Daardoor zal je op het einde van het jaar wellicht nog belastingen moeten bijbetalen. 

Premies

Je hebt als uitzendkracht tevens recht op een eindejaarspremie als je tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014 minstens 65 arbeidsdagen, voor één of meerdere uitzendkantoren, gewerkt hebt. Die premie bedraagt 8,27 % van de in deze periode verdiende lonen. Je zal een premiedocument ontvangen op het einde van het kalenderjaar. Je kunt terecht bij het ACV om deze premie te ontvangen. 
Als lid van een vakbond heb je daarbij tevens recht op een vakbondspremie

Contract voor deeltijds werk

Je werkt met een contract van deeltijdse arbeid indien je minder lang werkt dan iemand die met een voltijds contract (meestal 38 uren/week) tewerkgesteld is. Iemand die bijvoorbeeld 20 uur per week of 30 uur per week werkt, heeft een overeenkomst voor deeltijdse arbeid. 
Zo’n overeenkomst kan zowel voor onbepaalde duur als voor bepaalde duur of voor een bepaald werk worden gesloten. Dit contract is altijd schriftelijk en moet ten laatste de dag van indiensttreding worden afgesloten. 
De gemiddelde deeltijdse wekelijkse arbeidsduur moet minstens 1/3 van een voltijdse bedragen (hierop zijn echter uitzonderingen). 
De dagelijkse arbeidsprestaties bedragen minstens 3 uur. Op deze regel bestaat enkel in de horeca een uitzondering: hier ligt de grens op 2 uur. 
De arbeidsovereenkomst moet de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling vermelden (bv. 20 uren per week) en tevens het uurrooster. Dit uurrooster kan vast zijn (elke week dezelfde regeling) of variabel (de deeltijdse arbeidsregeling wordt over meerdere weken gespreid). Je werkgever moet ten minste 5 dagen op voorhand je uurrooster bekendmaken.

Een onbetaalde arbeidsovereenkomst of stage

Hiervoor bestaat een beroepsinlevingsovereenkomst. In deze overeenkomst  lever je geen arbeidsprestaties tegen loon in een band van ondergeschiktheid ten overstaan van een werkgever. Je krijgt een opleiding voor het leren van praktische vaardigheden door je 'in te leven' in het ondernemingsleven en door taken uit te voeren die kunnen worden opgenomen in het productieproces van de onderneming.

Bestaat er een proefperiode of gratis test?

Hoe zit het met mijn proeftijd?

De proefperiode laat de werkgever en de werknemer toe na te gaan of hun arbeidsrelatie wel overeenstemt met hun verwachtingen en hun behoeften. De werkgever zal zich tijdens die periode een beeld kunnen vormen van de professionele kwaliteiten van zijn nieuwe werknemer en zijn/haar integratie in het werk, terwijl de werknemer zijn arbeidsvoorwaarden en de inhoud van de taak leert kennen.
  • Bij een contract van onbepaalde duur bestaat er geen proefperiode
  • Bij een contract bepaalde duur
  • Bij een interimcontract bestaat er....
Is een proefperiode verplicht?
Wat als er geen proefperiode wordt afgesproken?
Gratis test?