Groen licht voor ontwerp IPA 2017-2018

De kogel is door de kerk. Er is een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018, door de Groep van 10 afgewerkt in de nacht van 11 op 12 januari. Het akkoord heeft betrekking op de loonnorm, de welvaartsvastheid, de verlenging en aanpassing van de tijdelijke afspraken en tot slot een agenda voor verder overleg.
De Algemene Raad van het ACV spreekt zich uit op 31 januari over dit ontwerp-IPA.

Wat is een IPA? 

Het IPA staat voor interprofessioneel akkoord. De interprofessionele onderhandelingen vinden plaats binnen de zogenaamde ‘Groep van 10’, die gevormd wordt door de toponderhandelaars van de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Iedere twee jaar wordt er een interprofessioneel akkoord (IPA) afgesloten. Zo'n akkoord legt regelingen vast die gelden voor alle sectoren, bijvoorbeeld bepalingen inzake loonruimte, vorming, gewaarborgd minimumloon e.a. en tekent een kader uit voor verdere aanvullende besprekingen in de sectoren.

Waarom een IPA?

Het ACV blijft gewonnen voor een interprofessioneel kaderakkoord. Een IPA zorgt voor meer solidariteit onder werknemers. In een interprofessioneel akkoord worden de minimumrechten voor alle arbeiders en bedienden van het land vastgelegd. Dus ook voor werknemers uit de ‘kleine’ sectoren, die anders misschien uit de boot zouden vallen.

Wat staat er in het ontwerp IPA 2017-2018

De belangrijkste punten in dit ontwerp zijn een perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. 

In een notendop:
1.1.% loonruimte
Ofwel 1,73 miljard ruimte voor loonsverhogingen, bovenop 3,2% verwachte indexering. De sectoren kunnen in alle vrijheid de besteding bepalen.

Nieuwe afspraken rond de welvaartsvastheid
Er worden extra middelen vrijgemaakt waarmee de armoedekloof versmalt kan worden. Het ACV heeft specifiek ingezet op het optrekken van de uitkeringen die onder het leefloon en/of het verst van de Europese armoedenorm zitten. Met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen zoals alleenstaande ouders. Ook verhogen de uitkeringen van volledig en tijdelijke werklozen, SWT-ers, zieken en invaliden, mensen getroffen door een beroepsziekte of arbeidsongeval en de pensioenen.

Verlengen van tijdelijke afspraken rond SWT

Maatschappelijke uitdagingen
De onderhandelaars engageren zich om rond 9 concrete maatschappelijke uitdagingen verder te werken: 
  • mobiliteit en mobiliteitsbudget
  • jongerentewerkstelling
  • opzegtermijnen en de proeftijd
  • herstructureringen
  • balans werk-leven en werkbaar werk
  • burn-out
  • vereenvoudiging regelgeving
  • digitalisering en deeleconomie
  • harmonisering arbeiders en bedienden
  • hervorming paritair landschap (sectoren)


Meer lezen?